Design

" ให้ยืมปีก "

posted on 05 Feb 2011 14:40 by ilovecoffeedesign in Design
 
กล้วย = ความต้องการ = ความฝัน
 
ปีก = ความสามารถ การเรียนรู้ ความพยายาม ความขยัน
 
" ยืมกันไม่ได้ "